§ 1
Postanowienia wstępne

1.Sklep internetowy vivalte, dostępny pod adresem
internetowym https://vivalte.pl prowadzony jest przez Anna Grzeszczuk prowadzą działalność gospodarczą pod firmą Anna Grzeszczuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8652268862, REGON 180183736.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy pośredniczenia w sprzedaży na odległość poprzez witrynę Sklepu vivalte.pl.

§ 2
Definicje
1. Klient – osoba fizyczna/konsument wyrażający chęć skorzystania z usługi pośrednictwa w imieniu i na swoją rzecz, kupująca towar na stronie sklepu vivalte. W momencie dokonania zakupu w sklepie, Klient staje się importem towaru spoza UE.

2. Pośrednik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Grzeszczuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8652268862, REGON 180183736. Pośrednik, realizuje usługę zakupienia towaru u Producenta w imieniu i na rzecz Kupującego.


3. Sprzedawca – podmiot u którego Pośrednik dokonuje zamówienia w imieniu i na rzecz kupującego. Jest to sprzedawca posiadający siedzibę w kraju trzecim i który jest właścicielem wystawionych na stronie sklepu produktów.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.


5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym vivalte.pl


6. Umowa pośrednictwa – oznacza umowę świadczenia usługi pośrednictwa na rzecz Klienta w ramach niniejszego regulaminu.


7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji umożliwiający dostęp do nich w przyszłości.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.


10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy pośrednictwa, w tym sposobu dostawy i płatności.


12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.


13. Produkt – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy pośredniczenia w zamówieniu będący własnością Sprzedacy.


14. Dni robocze – to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


§ 3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Pośrednika: Zbydniów 37-415 , Ul. Dąbie 80
2. Adres e-mail Pośrednika: vivalte121@gmail.com
3. Numer telefonu Pośrednika: 602350228
4. Klient może porozumiewać się z Pośrednikiem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie z Pośrednikiem w godzinach 9-16


§ 4
Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer, tablet, smartfon.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5
Informacje ogólne

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. Oferty zamieszczone na stronie internetowej nie mają charakteru stanowczej propozycji zawarcia umowy.

2. Pośrednik w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (opłaty za transport, pakowanie wynoszą 0 zł), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania oraz prowizja za usługę pośrednictwa. 

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na
wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,
dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres sprzedawcy.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia oferty zamówienia należy:


1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. wybrać Produkty, którymi jest zainteresowany,  a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);


3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. skompletować całość zamówienia i wskazać formę dostawy oraz sposób płatności;


5. kliknąć przycisk “Zamawiam”  co jest jednoznaczne z złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

6.Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Pośrednik przesyła na podany  adres email potwierdzenie przyjęcia zamówienia na trwałym nośniku.

7. Pośrednik po otrzymaniu płatności rozpoczyna procedurę realizacji zamówienia, która wygląda następująco:

  • Klient podczas złożenia zamówienia w sklepie zleca pośrednikowi zakup towaru u Sprzedawcy. Aby zlecić realizację zamówienia, Klient musi zaakceptować regulamin i jego postanowienia.
  • Klient podaje dane personalne w celu realizacji dyspozycji tj: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania, nr telefonu. Dane personalne są niezbędne w celu wykonania usługi.
  • Po otrzymaniu dyspozycji zlecenia Pośrednik przesyła Klientowi na trwałym nośniku informacje dotyczące zamówionego towaru wraz z regulaminem i warunkami zwrotów.
  • Po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy, Pośrednik rozpoczyna procedurę realizacji zamówienia poprzez wykonanie opłaty za towar w imieniu i na rzecz Kupującego u Sprzedawcy mającego siedzibę w kraju trzecim. Podczas składania zamówienia u Sprzedającego, Pośrednik podaje dane personalne Kupującego w celu realizacji zamówienia.
  • Po zakupie towaru u Sprzedającego, Pośrednik wysyła do Kupującego informację iż towar został zamówiony i wysłany.
  • Pośrednik korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej i na prośbę Kupującego może wystawić fakturę bez VAT na usługę pośrednictwa.

8. Dostawa towaru w Polsce realizowana jest przez Pocztę Polską. Czas oczekiwania wynosi średnio 14 dni z zastrzeżeniem do możliwości wydłużenia do 60 dni. W okresie od  24.01.2020 – 15.02.2020 czas oczekiwania na dostawę może się wydłużyć do 90 dni, z uwagi na święta w kraju trzecim.

9. W przypadku podania nieprawidłowego adresu wysyłki przez Klienta, Pośrednik nie zwraca pieniędzy za zamówiony Towar. W razie zostawienia awizo, Klient ma czas na odbiór przesyłki w ciągu 14 dni lub 10 dni w zależności od regulaminu danego oddziału Poczty Polskiej. W przypadku nieodebrania przesyłki w wyznaczonym terminie, towar wraz do Sprzedającego, który ma siedzibę w kraju trzecim ( w takiej sytuacji Pośrednik nie zwraca pieniędzy za zamówiony towar)

10. Pośrednik nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie przez Pocztę Polską.

11. Kupujący jest importerem ponieważ produkty wysyłane są z poza UE. Na Kliencie ciążą opłaty związane z podatkami, jednak z zapłaty podatku VAT i cła kupujący może być zwolniony. Dla cła limit wynosi 150 euro (art. 23 ust. 2 rozporządzenia Rady [WE] nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych), a dla podatku VAT – 22 euro (art. 51 ust.1 ustawy o VAT).

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności


1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
a. Przesyłka Pocztowa do domu po przedpłacie całej kwoty wraz z dostawą na konto bankowe podane w formularzu
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Płatności elektroniczne Payu
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
4. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pośrednictwa – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski

7. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie 7 dni, Pośrednik może odstąpić od niniejszej Umowy. Pośrednik prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.§ 10


§ 9 Prawo odstąpienia od umowy


1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Pośrednikowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Pośrednika lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Pośrednika – dane kontaktowe

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Pośrednik niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.


7. Skutki odstąpienia od Umowy:


a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Pośrednik zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Pośrednik dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Pośrednik może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Pośrednika podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Pośrednika o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,


§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Niniejszą umową objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Pośrednik przenosi na siebie odpowiedzialność reklamacyjną.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Pośrednika.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Pośrednik ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).